Πρόγραμμα εκπαίδευσης 2015

Πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης κυβερνητών ανοιχτής θαλάσσης 2015
Τμήμα
1ο τμήμα
2ο τμήμα
3ο τμήμα

Ημερομηνίες
 Απρίλιος-
 Ιούνιος
Μάιος-
 Ιούλιος
 Σεπτεμβριος-
Νοέμβριος